25. B - Veilingcatalogi

25.1. Algemeen

De regels van de catalografie zijn van toepassing op het beschrijven van veilingcatalogi, met in acht name van onderstaande bijzondere regels.

Veilingcatalogi kunnen voorkomen:

 • als monografie.
 • als (deel van een) reeks.
 • als tijdschrift.

25.2. Veilingcatalogi beschreven als monografie

Catalogi met een eigen sprekende titel worden apart als monografie beschreven.

25.2.1. Lidmaatschap

Als er bij een veilingcatalogus veilinggegevens dienen vermeld te worden, dan krijgt het record het lidmaatschap veiling. Na registratie verschijnt er onderaan in het formulier een extra vak voor de veilinggegevens.

25.2.2. Titel en hoofdtitel

Wanneer de titelpagina, buiten de hoofdtitel, ook nog gegevens bevat zoals: catalogus der openbare veiling … en deze gegevens geen integraal deel uitmaken van de titel, worden ze niet als ondertitel opgenomen. De gegevens in verband met veilingen worden opgenomen in de veilinggegevens.

25.2.3. Auteurs

De genoemde samensteller van de catalogus wordt ingevoerd als auteur (aut).

De naam van het veilinghuis (als het om een echte corporatie gaat) wordt ingevoerd als corporatieve auteur. In het authority record kunnen in een scope note eventueel adresgegevens worden toegevoegd, om de instelling beter te situeren.

Personen die betrokken zijn bij de veiling en waarvan kan verondersteld worden dat ze een redactionele bijdrage hadden in de catalogus, kunnen met een specifieke auteursfunctie worden opgenomen:

 • de veilingmeester, met auteursfunctie auc.
 • de expert, met als auteursfunctie exp.

25.2.4. Annotaties

Het aantal loten van de veiling wordt opgenomen in een annotatie van het type lot.

De annotatie wordt als volgt ingevoerd:

 • Als het gaat om een doorlopend nummering van loten, die start met lot 1: het aantal loten (bv. 27).
 • Als het gaat om één doorlopende nummering van loten, die niet start met lot 1: de range (bv. 5-210).
 • Als het gaat om meer doorlopende nummeringen: opsomming van de loten, gescheiden door komma spatie (bv. 25, 37, 45).

Voor bibliografische verwijzingen, andere dan Lugt, kunnen annotaties van het type br (Bibliografische referentie) worden aangemaakt, gebruik makend van algemene afkortingen voor de referentiewerken.

Indien in een veilingcatalogus de resultatenlijst van een andere veiling integraal deel uitmaakt van die publicatie, kan een annotatie aangemaakt worden van het type wi, en als noot de bibliografische verwijzing naar die veilingcatalogus.

Voorbeeld:

 • annotatie wi met als noot: resultatenlijst van Modern Belgian paintings, drawings and sculpture. - Christie’s [London]. - London : Christie, Manson & Woods, 1988

25.2.5. Bibliografisch nummer

Het Lugt nummer wordt ingevoerd als bibliografisch nummer van type lugt (in de OPAC vertaald als: Lugt nummer).

25.3. Veilingcatalogus als deel van een reeks

Als veilingcatalogi van bepaalde veilinghuizen doorheen de tijd verschijnen met verschillende maar erg gelijkende titels, worden ze elk apart ingevoerd als monografische werken (zie Veilingcatalogi beschreven als monografie). Ze worden dan opgenomen als onderdeel van een reeks, waarvoor een titel als volgt wordt geconstrueerd (bron = extern): Naam van het veilinghuis, stad : veilingcatalogi (in de taal van de publicaties).

Voorbeeld:

 • Christie’s, London : auction catalogues.

Het volgnummer in de reeks wordt geconstrueerd op basis van de algemene regels (jaartal:volgnummer. Bv. 2004:7).

25.4. Veilingcatalogus beschreven als periodiek

Veilingcatalogi die regelmatig verschijnen onder een vaste naam en met een zekere frequentie, eventueel met een ISSN, zijn te beschouwen als tijdschriften en worden als tijdschrift beschreven.

25.5. Veilingcatalogi: onderwerpsontsluiting

25.5.1. Publicatietype

Veilingcatalogi (monografisch beschreven of als periodiek) krijgen een publicatietype voor veilingcatalogus.

25.5.2. Onderwerpscodes

De veilingcatalogi worden inhoudelijk ontsloten volgens de algemene regels voor de onderwerpsontsluiting.

De eigenaar/bezitter van de geveilde collectie wordt als onderwerpsterm toegevoegd (authority code Persoon of Instelling).

25.6. Veilingcatalogi: exemplaarannotaties

Indien veilingcatalogi werden geannoteerd, kunnen daarvoor exemplaarannotaties worden ingevoerd bij het object in kwestie.

Daarvoor worden taalonafhankelijke codes gebruikt.

 • <WA>: met aantekeningen.
 • <PK>: met aantekeningen: sommige prijzen, sommige kopers gegeven.
 • <PKK>: met aantekeningen: sommige prijzen, alle kopers gegeven.
 • <PPK>: met aantekeningen : alle prijzen, sommige kopers gegeven.
 • <PPKK>: met aantekeningen : alle prijzen, alle kopers gegeven.

Indien het exemplaar van de veilingcatalogus doorschoten is met de resultatenlijst van die veiling: gebruik op het niveau van het exemplaar de taalonafhankelijke code <ILE>.

Voorbeeld:

 • <ILE>: met resultatenlijst

25.7. Veilinggegevens

Bij een veilingcatalogus beschreven als monografie (dus niet bij periodieken) worden veilinggegevens genoteerd, tenzij het jaar van de veiling onmogelijk te bepalen is, ook niet bij benadering (decennium of eeuw). Om die veilinggegevens te kunnen noteren, dient de beschrijving over het lidmaatschap veiling te beschikken.

De gegevens over de veiling worden genoteerd in een zogenaamde lokale content. Dat is een extensie op het catalografieformulier, die verschijnt zodra het lidmaatschap veiling toegevoegd is aan het record.

Van de veiling kunnen volgende elementen worden genoteerd:

25.7.1. Locatie

Het gaat om de locatie (het veilinghuis, of het lokaal, het gebouw,…) waar de veiling plaatsvond. In de meeste gevallen zal de veiling plaatsvinden in een locatie die we in Brocade omschrijven als een instelling of een gebouw of locatie. Met locatie wordt bedoeld: een plaats, een plein, een markt,… met een eigen naam. In een beperkt aantal gevallen is de locatie geen van beide, of kan de locatie niet achterhaald worden.

Dit veld is verplicht in te vullen als er veilinggegevens worden genoteerd.

Bij twijfelgevallen (is het een gebouw, of kan het toch als een instelling worden beschouwd?) wordt eerder gekozen voor de registratie als instelling.

Bij de invoer van de veilinglocatie is alleen de invoer toegelaten van een authority record (instelling of gebouw/locatie) of van een plat streepje (geen gebouw/locatie of instelling; of de locatie is niet te achterhalen).

In principe wordt het huis van de eigenaar van de collectie niet opgenomen als veilinglocatie als het gaat om eerder generieke verwoordingen. In dat geval wordt ook een plat streepje gebruikt.

Voorbeeld:

 • la maison du défunt.
 • l’hôtel de m. X.
 • la campagne de M. Vander Velden

Als het huis van de eigenaar echter een specifieke naam heeft, dan wordt het wel opgenomen en geautoriseerd.

Voorbeeld:

 • Huis De Dierenriem [Berchem]
 • East Kentwyns [Henfield]

Waarschuwing

In een aantal gevallen kan de specifieke naam van een huis niet direct uit de publicatie worden afgeleid. Er wordt niet verwacht van de catalograaf dat hij/zij dat ten gronde uitzoekt, en in dat geval wordt de locatie niet opgenomen (plat streepje). Maar een bibliotheek kan altijd besluiten om die locaties toch op te sporen, via externe bronnen, en toe te voegen in de veilinggegevens. De bronvermelding wordt dan toegevoegd in het veld Interne noot (voor de catalografen) of eventueel in het veld Opmerkingen (als die informatie publiek mag getoond worden).

Waarschuwing

Als een veilinghuis een veiling organiseert op een externe locatie (bv. het huis van de overledene,…) dan wordt het veilinghuis niet als locatie opgenomen, maar de werkelijke locatie.

Voorbeeld:

 • Versteigerung zu Hamburg den 3. bis 5. Mai 1893 … in der Villa des Erblassers … durch J.M. Heberle (H. Lempertz Söhne) aus Köln: in dit geval wordt er geen locatie opgenomen. Het veilinghuis Heberle bevindt zich immers in Keulen, en de veiling vindt plaats in Hamburg, in het huis van de overledene…

25.7.1.1. De locatie kan beschouwd worden als een instelling

Indien de locatie kan beschouwd worden als een instelling, wordt een authority record van type I (instelling) gebruikt. Er wordt altijd een verwijzingsterm gebruikt, in de taal die overeenkomt met de taal van de (hoofdtitel van de) publicatie. De verwijzingsterm bevat de verwoording zoals die voorkomt in de publicatie.

De eerder generieke namen voor veilinghuizen (Hôtel de ventes;…) worden zoveel mogelijk specifieker gemaakt, door bv. het toevoegen van de naam van de straat.

Voorbeeld:

 • Hôtel de ventes rue des Jeuneurs [Paris]
 • Salle de ventes rue Drouot [Paris]

Indien de publicatie meertalig is, wordt de verwijzingsterm gekozen in de taal van de hoofdtitel.

Waarschuwing

Het is niet altijd mogelijk om een verwoording (verwijzingsterm) te kiezen die exact overeenkomt met die in de publicatie. In die gevallen wordt een verwijzingsterm geconstrueerd die zo dicht mogelijk aanleunt bij de verwoording in de publicatie. Maar verwoordingen zoals domicile,… worden beter niet opgenomen.

Voorbeeld:

 • … sous la direction de C. Vyt, en sa salle de vente wordt: Salle de vente de C. Vyt [Anvers]
 • … au domicile de m. Ter Bruggen wordt: Ter Bruggen [Anvers]

25.7.1.2. De locatie kan beschouwd worden als een gebouw/locatie

Indien de locatie kan beschouwd worden als een gebouw/locatie, dan wordt een authority record van type UCT (Unieke Concepten Terminologie) gebruikt. Er wordt altijd een verwijzingsterm gebruikt, in de taal die overeenkomt met de taal van de publicatie. De verwijzingsterm bevat de verwoording zoals die voorkomt in de publicatie.

Voorbeeld:

 • Kasteel van Gaasbeek [Gaasbeek]
 • Vrijdagmarkt [Antwerpen]

Indien de publicatie meertalig is, wordt de verwijzingsterm gekozen in de taal van de hoofdtitel.

25.7.1.3. De locatie kan niet beschouwd worden als een instelling, noch als een gebouw/locatie

Als de locatie niet kan beschouwd worden als een instelling of een gebouw, wordt in het veld Locatie een plat streepje ingevuld.

25.7.1.4. De locatie kan niet achterhaald worden

Indien de locatie niet kan achterhaald worden, wordt in het veld Locatie een plat streepje ingevuld.

25.7.2. Plaats

Met de plaats van de veiling wordt de geografische plaats bedoeld waar de veiling plaatsvond.

25.7.2.1. De plaats van de veiling is gekend

Als de plaats van de veiling gekend is, dan wordt in het veld Plaats de overeenkomstige plaats ingevuld met een authority record van type G (geografische naam). Er wordt altijd een hoofdvorm gebruikt, zoals in dit voorbeeld:

Voorbeeld:

 • voor Antwerpen: a::91.493.2000:1

25.7.2.2. De plaats van de veiling is niet gekend

Indien de plaats van de veiling niet gekend is, wordt de taalonafhankelijke code <SLV> gebruikt. Die wordt vertaald als [niet gekend].

25.7.3. Begindatum; einddatum

Bij een veiling worden altijd data opgenomen. Als de exacte data niet kunnen achterhaald worden, dan wordt geprobeerd om de data bij benadering op te nemen. Indien echter het jaar van de veiling ook niet bij benadering (decennium, eeuw) kan bepaald worden, dan worden er geen veilinggegevens opgenomen, en wordt het lidmaatschap veiling niet toegekend.

De data worden opgenomen in het formaat jjjj/mm/dd.

Voorbeeld:

 • 2001/05/24

Onbekende of onduidelijke gegevens worden in de datumnotatie vervangen door platte streepjes (in het jaartal) of door nullen (in de maand of de dag). Er wordt eventueel een opmerking toegevoegd om de ingevulde datum te verklaren.

Voorbeeld:

 • Onbekende dag: 1995/03/00
 • Onbekende maand en dag: 1995/00/00
 • Onzeker, maar berekend jaar: 1995/03/23
 • Alleen decennium gekend: 199-/03/23
 • Onzeker decennium: 199-/03/23
 • Alleen eeuw gekend: 19–-/03/23
 • Onzekere eeuw: 19-–/03/23
 • Einddatum jour suivant wordt vertaald als begindatum + 1
 • Einddatum jours suivants: de dagen worden opgevuld met nullen

25.7.4. Salescode

In dit veld wordt de code ingevuld van de veiling, indien die werd toegekend. Salescode/nummer wordt letterlijk (met kapitalisatie, spatie, leestekens) uit de publicatie overgenomen.

Voorbeeld:

 • CORTES L5642
 • L12133 “GRIST”.

25.7.5. Opmerking

In het veld Opmerking kunnen opmerkingen worden toegevoegd met betrekking tot de veilinggegevens, bv. over de locatie van de veiling, over de datum, enz.

Voorbeeld:

 • datum op basis van Lugt Repertorium

25.7.6. Interne noot

Dit is geen verplicht veld. In dit veld kan interne informatie genoteerd zijn/worden over de veiling in kwestie, alleen zichtbaar voor de catalografen.