51. Regels voor het beschrijven van de academische bibliografie (UA)

Deze nota bevat de richtlijnen voor het invoeren van de depositformulieren voor de Academische Bibliografie, en de handleiding voor het regelwerk irua. Voor alle punten van discussie kan de verantwoordelijke van de Academische Bibliografie van UAntwerpen gecontacteerd worden.

Aangepast:11/05/2017 om 16:20 u
Aangepast door:Jef Tegenbos

51.1. Gebruik van depositformulieren

Depositformulieren zijn beschikbaar via Brocade, Institutional repositories ‣ Editeer IR records [link], kies daar Nieuw, Registreer, en kies het juiste formulier.

51.1.1. Algemene opmerkingen

51.1.1.1. Controle

Waarschuwing

Vooraleer in te voeren: controleer eerst of de publicatie al is opgenomen (optie: Bewerk een record).

51.1.1.2. Bewijs van publicatie

Een publicatie wordt maar ingevoerd als er een bewijs van publicatie is. Dit kan een PDF zijn, een DOI of een link naar de publicatie, of een bibliografische beschrijving van de publicatie, al of niet online (bv. Amazon). Zoek een bewijs van publicatie indien het document niet werd meegeleverd. Gebruik hiervoor Google, Google Scholar, Web of Science, de e-bronnen in de Anet catalogus,…

51.1.1.3. Niet aanvaarde publicatietypes

Publicaties die niet in aanmerking komen voor opname in de AB worden niet ingevoerd. Meer uitleg over toegelaten publicatietypes vind je op https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/diensten/publiceren/academische-bibliogr/. Controleer in voorkomend geval bv. ook de elektronische versie van een artikel; soms kan daaruit blijken dat het om een book abstract gaat - en dat nemen we niet op.

Geef via de helpdesk feedback aan de auteur waarom een publicatie niet werd opgenomen.

Waarschuwing

Wetenschappelijke publicaties (die beantwoorden aan de inhoudelijke vereisten voor opname in de AB) die iemand geschreven heeft maar niet in zijn hoedanigheid van UA-personeelslid (bv. als personeelslid van UGent), kunnen we opnemen in de AB, maar krijgen niet het lidmaatschap abua.

51.1.1.4. Publicaties van voor 1991

Publicaties van voor 1991 worden ingevoerd met lagere prioriteit.

51.1.1.5. Aard van de publicatie

Soms is het niet altijd duidelijk waar publicaties moeten ondergebracht worden, bij hoofdstuk uit boek of bij artikel in tijdschrift. Zo kunnen sommige publicaties (jaarboeken, bv.) zowel een ISBN als een ISSN hebben.

 • Als het ISBN kan gevonden worden, dan primeert dat, en wordt de publicatie ingevoerd als hoofdstuk uit boek.
 • Indien er geen ISBN kan gevonden worden, wordt de publicatie ingevoerd als artikel in tijdschrift.

De bedoeling is dat de invoer zoveel mogelijk consistent gebeurt, dat dergelijke publicaties altijd op dezelfde manier worden ingevoerd, en niet de ene keer als hoofdstuk uit boek, en de andere keer als artikel in tijdschrift.

51.1.1.6. Conference papers

Conference papers kunnen opgenomen worden ook al zijn ze niet uitgegeven. Volgende richtlijnen gelden:

 • We nemen enkel de papers zelf op, niet de abstracts. Een indicatie kan het aantal pagina’s zijn (1 p. is meestal een abstract)
 • Als een conference paper gepubliceerd is in een tijdschrift, krijgt het pt. Artikel
 • Als een conference paper is gepubliceerd als hoofdstuk in een boek en het boek heeft een ISBN, dan krijgt het pt. Hoofdstuk uit boek
 • Als de referentie naar een conference paper geen of te weinig gegevens bevat over de uitgave, dan zoekt de catalograaf naar de ontbrekende gegevens. Eventueel wordt aan de auteur een full-text versie gevraagd, zodat de catalograaf een en ander kan verifiëren. Als de ontbrekende gegevens toch niet gevonden worden, wordt de referentie niet opgenomen.
 • Als het om een echte paper gaat, dan nemen we de publicatie op met als publicatietype Congresverslag.

51.1.1.7. Publicaties in losbladige werken

Publicaties in losbladige werken worden beschouwd als publicatietype Hoofdstuk uit boek.

51.1.1.8. Artikelen in druk

Artikelen in druk waar een DOI is aan toegekend, worden opgenomen als tijdschriftartikel. Alle andere artikelen in druk worden niet opgenomen.

51.1.2. Artikel

Voor opname van een artikel, controleer eerst de titel van het tijdschrift en het ISSN, in de Antilope catalogus. Controleer ook de elektronische versie in een tijdschriftendatabank, zoals Science Direct, Springer,… Daar vind je dikwijls gegevens over DOI, abstract, elektronische versie die je kan opladen,…

51.1.2.1. Titel

Verplicht veld.

Bij publicaties uit de biologie worden soortnamen (Latijnse benamingen) in de titel tussen ** geplaatst.

 • Vb. Wing shape and its influence on the outcome of territorial contests in the damselfly **Calopteryx virgo**

Als het om een recensie gaat, gelden volgende regels:

 • met eigen titel: de eigen titel van de recensie wordt opgenomen. Voorbeeld: Blijven hangen in de sixties? Over Inherent vice van Thomas Pynchon
 • zonder eigen titel: de ingevoerde titel is van deze vorm: Voornaam [spatie] Naam [spatie] eventueel (auteursfunctie) [spatie] : Titel.

Voorbeeld:

 • Lotte Jensen & Alan Moss (eds.) : Arend Fokke Simonsz, de moderne Helicon

51.1.2.2. Auteur

Verplicht veld.

Invoer:

 • UA-auteur: zoek het authority record op via de zoekknop, en plak de correcte verwijzingsterm in het formulier. Indien die verwijzingsterm nog niet bestaat: maak hem direct aan.

  Indien de UA-auteur nog niet als authority record bestaat: voer de auteur manueel in (en maak een nieuw record aan, bij de correctie van het catalografisch record. Leg ook de link naar de e-loi).

 • Niet-UA-auteur: manueel invoeren.

 • zie ook Personele auteur.

51.1.2.3. Abstract

 • In te vullen indien die eenvoudig kan worden opgenomen (kopiëren en plakken uit een elektronische publicatie - bv. via Science Direct).
 • Als de abstract te veel speciale tekens bevat (bv. wiskundige symbolen): neem de abstract niet op.

51.1.2.4. Titel tijdschrift

Verplicht veld.

De titel van het tijdschrift kan via een link op het invoerformulier worden opgezocht in de Antilope catalogus.

51.1.2.5. ISSN tijdschrift

Probeer zoveel mogelijk het ISSN op te zoeken (bv. via de ISSN Portal), zelfs al wordt het niet opgegeven door de wetenschapper. Via dit ISSN kan een relatie gelegd worden met de cloi van het tijdschrift, in regelwerk lvd.

51.1.2.6. Referentie

Verplicht veld.

 • Structuur waarbij zowel volume, jaar, nummer, begin en eindpagina dient ingevuld te worden. Bij jaargangen die over verschillende jaren lopen (bv. 2007/2008) vul je het jaar in van het specifieke nummer. Nummer feb. 2008 uit jaargang 2007/2008 krijgt ingave: 2008.
 • Probeer altijd begin- en eindpagina in te vullen. Voor e-only publicaties wordt het veld paginering gebruikt i.p.v. begin- en eindpagina. In dit veld geef je het totaal aantal pagina’s in.
 • Indien het om een zuiver elektronisch artikel (e-only) gaat, met een artikelnummer: voeg dit nummer later in het catalografisch record toe als bibliografisch nummer van het type Article Reference.

51.1.2.7. Onderwerp

Verplicht veld.

Kies één of meer relevante onderwerpen.

51.1.2.8. Publicatietypes

Verplicht veld.

Selecteer één van onderstaande publicatietypes:

 • Tijdschriftartikel (zie Artikelen in druk). Opgelet: bedrijfsbulletins/-bladen, interne briefings,… worden ingevoerd als (Opinie)stukken in kranten/magazines (vb. Gas Compass)
 • Recensie (zie ook Titel voor de invoer van de titel van een recensie)
 • Letter to the editor
 • Noot (Recht)
 • Congresverslag
 • (Opinie)stukken in kranten/magazines
 • Editoriaal

Het onderscheid tussen A1 gerefereerde, A2 niet gerefereerde tijdschriftartikels en A3 overige, wordt automatisch gemaakt.

51.1.2.9. URL

Invullen, als de URL van het artikel duidelijk gestructureerd is, zoals

http://www.biogeosciences.net/5/1411/2008/bg-5-1411-2008.html.

Indien een correcte DOI kan ingevuld worden, dient de URL niet ingevuld te worden.

51.1.2.10. DOI

DOI: digital object identifier. Een unieke en blijvende identificatie voor een document op het internet. Zelfs als het internetadres van zo’n document wijzigt, kan het nog altijd teruggevonden worden met zijn DOI. Voorbeeld van een DOI: DOI:10.1016/j.vetimm.2008.04.021. In deze structuur duidt het gedeelte voor de slash de databank aan, en na de slash de identificatie van het tijdschrift en eventueel jaargang en artikelnummer.

De DOI wordt, na controle dat hij werkt, altijd opgenomen - ook al kan het zijn dat UA geen toegang heeft tot bepaalde publicaties.

51.1.2.11. Opladen van documenten

Het opladen van fulltext documenten gebeurt d.m.v. digidav. De procedure is beschikbaar op https://dev.anet.ua.ac.be/doc/brocade/cata/html/catupload.html#handleiding-voor-de-catalograaf.

Eventuele bijlagen kunnen niet via digidav opgeladen worden. Die moeten manueel worden opgeladen in het formulier, met een specifiek opschrift.

Probeer steeds de finale uitgeversversie en een versie geschikt voor open access toe te voegen (steeds in pdf-formaat of een zip-bestand).

Een open access versie is verplicht voor peer reviewed publicaties. Afhankelijk van de copyright voorwaarden kan dit een uitgeversversie, auteursversie of een preprintversie zijn.

Documenten, meegestuurd met email, worden opgeladen in Brocade, evenals documenten die je in full text vindt in databanken (Springer, Science Direct,…), uitgeverswebsites, Google Scholar, enz.

51.1.3. Hoofdstuk uit boek

Verplichte velden:

 • Titel.
 • Auteur.
 • Titel van het boek.
 • Begin- en eindpagina.
 • Jaar van publicatie.
 • Onderwerp.
 • Publicatietype. Het onderscheid tussen H1 Hoofdstuk in een boek (gerefereerd) en H3 Hoofdstuk in een boek (overige) wordt automatisch gemaakt
 • ISBN van het boek: via dit nummer wordt de relatie gelegd met de cloi van het boek, in regelwerk lvd.
 • Reeks (indien van toepassing; zie Annotaties).

Andere richtlijnen:

 • Probeer altijd het ISBN van het boek te achterhalen; zoek het op in de catalogus of elders op Internet
 • Opgelet: Als de publicatie in regelwerk lvd niet met een ISBN te vinden is, dan kan er geen relatie gelegd worden, maar dient de titel van het boek in annotatie ingevoerd te worden, en dient een bibliografisch nummer van het type cisbn te worden toegevoegd.
 • Alleen eerste auteur van het boek invullen, verder: e.a.

51.1.4. Boek

Verplichte velden:

 • Titel.
 • Auteur.
 • Jaar van publicatie.
 • Onderwerp.
 • Aantal pagina’s. Probeer altijd het aantal pagina’s te achterhalen. Maar indien het aantal pagina’s niet kan gevonden worden: gebruik -.
 • Publicatietype: doctoraal proefschrift alleen aanduiden als het om een niet in boekvorm uitgegeven proefschrift gaat. Het onderscheid MA1/ME1 en MA3/ME3 wordt automatisch gemaakt.
 • Reeks (indien van toepassing; zie Annotaties).

Andere richtlijnen:

 • Probeer altijd het ISBN van het boek te achterhalen; zoek het op in de catalogus of elders op Internet
 • Bij boeken die deel uitmaken van een reeks: vermeld Titel ; nr. Voorbeeld: World transport research ; 15
 • Bij een nietszeggende reekstitel: vermeld Titel / Auteur ; nr. Voorbeeld: Research paper / Federal Bank of Oslo ; 23

51.1.5. Opmerking

Invoer van opmaakcodes en speciale karakters: gebruik de TeX karakters via LyX (alleen in het titelveld).

51.2. Regelwerk catalografieformulier in regelwerk irua

Na registratie van het depositformulier wordt onmiddellijk het catalografisch formulier getoond.

Waarschuwing

Indien de handleiding voor de catalografie wordt opgeroepen vanuit de catalografische formulieren voor regelwerk irua, wordt de handleiding voor regelwerk lvd getoond. Niet alle regels van lvd zijn echter van toepassing op regelwerk irua!

51.2.1. Lidmaatschap

 • irua: lidmaatschap automatisch toegekend na deposit.
 • abua: lidmaatschap manueel toe te kennen na controle, voor opname in het repository. Ken dit lidmaatschap pas toe als het catalografisch record helemaal correct is, het een geldig publicatietype heeft en het om een publicatie gaat van een UA-onderzoeker. Die laatste voorwaarde kan geverifieerd worden in het eindgebruikersrecord. Daarin wordt de datum van aanstelling vermeld.
 • Als op een later tijdstip zou blijken dat een publicatie niet geschreven is met adres UAntwerpen, dan wordt het lidmaatschap abua ontnomen.
 • abno: lidmaatschap manueel toe te kennen aan peerreviewed publicaties indien geen auteursversie of open access publisher versie is meegestuurd via de helpdesk. Dit lidmaatschap wordt weggehaald bij ontvangst van de juiste versie.

51.2.2. Drager

Drager alleen toegelaten voor eonly publicaties. Het toekennen van het type e-only gebeurt over het algemeen automatisch.

Uitzondering: Drager van het type e-only wordt door de catalograaf toegekend indien de publicatie enkel elektronisch is verschenen en niet over een Article Reference nummer beschikt. Vb. een artikel dat enkel als webpagina (html) is gepubliceerd, of een e-book.

51.2.3. Taal van de inhoud

De taal van de inhoud wordt toegekend op basis van de titel van het artikel. Controleer altijd of die automatische toekenning klopt met de inhoud van het artikel. Pas eventueel aan.

51.2.4. Titel

Zie de richtlijnen in regelwerk lvd.

51.2.5. Personele auteur

 • Authority controle verplicht voor UA-auteurs.
 • Altijd opname van de auteursnaam als verwijzingsterm (cfr. regelwerk lvd).
 • Zie hieronder: Richtlijnen voor aanmaak van authority records type P voor auteurs AB.
 • Geen authority controle voor niet-UA-auteurs. Invoer volgens regelwerk lvd.
 • Aantal op te nemen auteurs: indien er ten hoogste tien auteurs voorkomen: alle auteurs worden opgenomen. Indien er meer dan tien auteurs zijn, worden alle UA-auteurs opgenomen, en de eerste 3 niet-UA auteurs. Indien er meer dan 3 niet- UA auteurs zijn, worden alleen de eerste 3 opgenomen, en wordt een auteur et al. (als platte tekst) toegevoegd.
 • Toegelaten auteursfuncties :
  • aut - Primaire auteur
  • ctb - Medewerker
  • com - Compilator
  • drt - Regisseur
  • edt - Editor
  • ths - Promotor
  • trl - Vertaler

Waarschuwing

voor de registratie van de artistieke en ontwerpmatige realisaties zijn meer auteursfuncties toegelaten.

Richtlijnen voor aanmaak van authority records type P voor auteurs van de AB

 • Verplichte lidmaatschappen: AB (Academische bibliografie UA) en AN (Anet).

 • Regels voor de opmaak van de authority records: de records dienen ook te voldoen aan de regels van regelwerk lvd. Dus: inhoudelijke situering, geografische situering, chronologische situering via relaties. Gebruik als bron voor deze gegevens alleen publiek toegankelijke bronnen (bv. via Google), geen interne UA-bronnen waarvoor de privacyregels gelden.

 • Aandachtspunten bij de aanmaak van nieuwe records:

  • relatie(s) naar BT van irc collectie (type irc): relatie naar het of de departementen waartoe een personeelslid behoort
  • maak ineens een verwijzingsterm aan met de familienaam en het initiaal van de voornaam van de wetenschapper
  • de vorm van de familienamen volgt de regels van regelwerk lvd.
  • elk authority record dient een attribuut te bevatten van het type Academische bibliografie: UAntwerpen. Dat moet manueel worden toegekend. De identifier is het personeelsnummer. Dat attribuut zorgt er ook voor, dat er een HTML-pagina kan worden aangeboden, met de publicaties van de auteur.
 • Controles op inconsistentie komen in controlelijsten.

51.2.6. Corporatieve auteur

 • Geen enkele corporatieve auteur wordt als authority record opgenomen.
 • Opname van de auteursvorm zoals op de titelpagina voorkomt.
 • Verder: cfr. regelwerk lvd.

51.2.7. Editie

Enkel weer te geven als een cijfer.

51.2.8. Impressum

Waarschuwing

In tegenstelling tot het regelwerk lvd dient in het regelwerk irua het impressumveld ook te worden ingevuld bij hoofdstuk uit boek en bij artikel uit tijdschrift. Bij tijdschriftartikels dient het jaartal ingevuld van het betrokken nummer (nummer feb. 2008 uit jaargang 2007/2008 moet ingegeven worden als 2008).

De andere invoerregels worden overgenomen van het regelwerk lvd.

51.2.9. Collatie

Afhankelijk van het type document

51.2.9.1. Boek

De drager (usb-stick, dvd, cd-rom,…) wordt niet in de collatie vermeld. Vermeld altijd het aantal pagina’s.

51.2.9.2. Hoofdstuk uit een boek

 • Beginpagina en eindpagina altijd opnemen. Als ze niet zijn opgegeven, zoekt de catalograaf naar de ontbrekende gegevens. Indien er geen pagina’s kunnen gevonden worden, wordt - ingevuld.
 • Bij losbladigen: als de pagina’s genummerd zijn, wordt begin- en eindpagina daarvan overgenomen. Indien de pagina’s niet genummerd zijn, wordt het aantal pagina’s vermeld. Bv. een publicatie met 7 bladzijden krijgt in het collatieveld paginering de waarde 7 p.

51.2.9.3. Artikel

 • Volumenummer. Bij doorlopende nummering zonder volumeaanduiding wordt hier het nummer ingevuld.

 • Jaar. De vermelding van de jaargang. Voor jaargangen die over verschillende jaren lopen de volledige referentie weergeven, bv. 2007/2008. Dient manueel aangepast te worden, in voorkomend geval.

 • Nummer

 • Beginpagina.

  Opgelet: in sommige referenties van Web of Science (bij eonly publicaties) zal geen beginpagina voorkomen, maar de code PG (aantal pagina’s) gevolgd door een getal. In dat geval wordt in het veld paginering het aantal pagina’s ingevuld.

  Bij epublicaties kan het voorkomen dat de pagina voorafgegaan wordt door e, bv. e1234. Neem alleen de paginacijfers over (1234).

 • Eindpagina.

  Opgelet: in sommige referenties van Web of Science zal geen eindpagina voorkomen, maar de code PG (aantal pagina’s) gevolgd door een getal. In dat geval wordt in het veld paginering het aantal pagina’s ingevuld.

  Bij epublicaties kan het voorkomen dat de pagina voorafgegaan wordt door e, bv. e1234. Neem alleen de paginacijfers over (1234).

51.2.10. Annotatie

Nieuw of gewijzigd!

Hoofdstuk Annotaties aangepast

51.2.10.1. Algemene annotatie

Algemene annotaties worden ingevoerd met annotatietype alg.

51.2.10.2. Promotoren

Voor de promotor(en) van een doctoraal proefschrift wordt een annotatie van type prom aangemaakt. Als het om meer dan één promotor gaat, worden alle promotoren in één annotatie verzameld.

 • Verschillende promotoren worden van elkaar gescheiden door spatie puntkomma spatie.
 • Voor de structuur van de naamvorm hanteren we: voorvoegsel spatie achternaam komma spatie voornaam.

Voorbeeld:

 • annotatietype: prom
 • inhoud annotatie: Janssens, Peter ; Van Gaveren, Jeroen

51.2.10.3. Reeksen

Als er geen relatie met een reekstitel kan gelegd worden, worden annotaties aangemaakt van type bseries, met als inhoud van de annotatie de titel van de reeks waartoe een boek behoort.

Opgelet: bseries dient ook vermeld te worden bij een hoofdstuk uit een boek.

Wanneer dient bseries te worden gebruikt?

 • Als het om een boek gaat, dient deze annotatie te worden aangemaakt als de reeks niet voorkomt in regelwerk vabb.
 • Als het om een hoofdstuk uit een boek gaat, en het boek behoort tot een reeks die niet in regelwerk vabb voorkomt moet nagekeken worden of het boek in regelwerk lvd voorkomt en daar een relatie heeft naar een reeks. Is dat zo, dan is een annotatie overbodig. Is dat niet zo, of het boek komt niet voor in regelwerk lvd, dan moet een annotatie bseries worden aangemaakt.
 • Indien de reeks wel in het regelwerk vabb voorkomt, dan wordt een relatie gelegd (zie Relaties).

Opmaak van de annotatie:

Bij boeken en bij hoofdstukken uit boeken die deel uitmaken van een reeks: vermeld Titel ; nr.

Voorbeeld:

World transport research ; 15

Bij een nietszeggende reekstitel: vermeld Titel / Auteur ; nr.

Voorbeeld:

Research paper / Federal Bank of Oslo ; 23

51.2.10.4. Hoofdstuk uit boek

Bij een hoofdstuk uit een boek kan een annotatie van type btitle worden ingevoerd.

 • Inhoud van de annotatie: titel en auteur van het boek waaruit het hoofdstuk komt. Auteursnaam in de vorm familienaam, (voorvoegsel,) voornaam.
 • De annotatie mag alleen voorkomen indien er geen relatie werd gelegd.

Opmaak van de annotatie:

 • Titel / familienaam, (voorvoegsel,) voornaam [auteursfunctie]
 • Bij meer dan één auteur: voeg ; e. a. toe
 • Afgekorte auteursfuncties: edit. (editor), comp. (compilator)

Voorbeeld:

 • type annotatie: btitle
 • inhoud van de annotatie: Manuel de psychopharmacothérapie / Dierick, M. [edit.]; et al. [edit.]

51.2.10.5. Artikel in een tijdschrift

Bij een artikel uit een tijdschrift kan een annotatie van type jtitle worden ingevoerd.

 • Inhoud van de annotatie: de titel van het tijdschrift waaruit het artikel komt.
 • Deze annotatie mag alleen voorkomen indien er geen relatie werd gelegd.

Voorbeeld:

 • type annotatie: jtitle
 • inhoud van de annotatie: International journal of methods in psychiatric research

51.2.10.6. Conference papers/proceedings

Voor conference papers wordt een annotatie van type btitle aangemaakt. Daarin worden naam, datum, jaar, stad, land van het congres ingevoerd.

Voorbeeld:

 • type annotatie: btitle
 • inhoud van de annotatie: Architectural research addressing societal challenges : proceedings of the EAAE ARCC 10th International Conference (EAAE ARCC 2016), 15-18 June, 2016, Lisbon, Portugal

51.2.10.7. Opgelet!

Indien er relaties aangemaakt werden, worden er geen annotaties opgenomen (geen verdubbeling dus).

51.2.11. Bibliografisch nummer

 • Opname van het ISBN voor boek en hoofdstuk uit boek (enkel als er geen relatie is gelegd met het boek, of indien de beschrijving in regelwerk lvd zelf geen ISBN heeft, bv. in het geval van pseudoperiodieken). Controle op correct nummer (controle aanzetten) en op type (isbn10 of isbn13 of, in voorkomend geval, cisbn voor publicatietype hoofdstuk uit boek). Indien er geen ISBN nummer meegegeven werd door de auteur, probeer het nummer dan te vinden via Google of andere bronnen.
 • ISSN voor artikel uit tijdschrift (type aissn).
 • DOI. Bij het registreren van de DOI worden kleine letters altijd omgezet naar hoofdletters.

  Voorbeeld:

  • in de publicatie: 10.1002/ieam.1832
  • in Brocade: 10.1002/IEAM.1832
 • Article Reference (AR): toe te voegen als het voorkomt. Het article reference nummer, een identificatienummer dat sommige uitgevers toekennen aan artikels, wordt gebruikt in Web of Science. Opgelet: waar een AR voorkomt, is er geen begin- en eindpagina aanwezig. Zie onder punt Artikel.

51.2.12. Relatie

Relatie kan gelegd worden vanuit het depositformulier, naar de titel van het tijdschrift (op basis van ISSN) of naar de titel van het boek (op basis van ISBN).

Relatietypes:

 • irat: artikel naar tijdschrift in regelwerk lvd (wordt automatisch gelegd).
 • irhb: hoofdstuk naar boek (in regelwerk lvd).
 • vnr: volume naar reeks (in regelwerk vabb). Deze relatie wordt gelegd - zowel bij een boek als een hoofdstuk uit een boek - als het boek (de publicatie zelf, of het boek waaruit de publicatie een hoofdstuk is) behoort tot een reeks die in het regelwerk vabb voorkomt.
 • issnat: artikel naar tijdschrift in het issn regelwerk (wordt automatisch gelegd).

Probeer de relaties zo veel mogelijk aan te vullen.

Waarschuwing

Kijk de aangemaakte relatie na met de titel die je vindt in het informatieveld voor catalografen, bovenaan het formulier. Dat is nl. de informatie die meekomt vanuit het depositformulier. Bij afwijkingen: zorg er voor dat er gelinkt wordt naar het correcte tijdschrift/boek.

51.2.13. E-info

51.2.13.1. Abstract

Het veld Abstract wordt gevuld met de abstract zoals door de auteur of de catalograaf ingevuld. Ongewijzigd laten, tenzij er overduidelijke tikfouten voorkomen.

 • Type: korte inhoud
 • Taal: taal van de tekst
 • Mime type: txt
 • Inline: aanvinken
 • Toegangscode: standaardwaarde ua ongewijzigd laten
 • URL type: text

51.2.13.2. DOI

De DOI wordt altijd opgenomen indien hij gekend is - ook al kan het zijn dat UA geen toegang heeft tot bepaalde publicaties. Artikels in wetenschappelijke tijdschriften hebben bijna altijd een DOI. Indien er geen DOI is meegegeven, probeer de DOI te vinden door de titel van het artikel op te zoeken in Google, Web of Science,… Het DOI nummer staat vaak ook vermeld op de publicatie zelf.

 • Type: einfo
 • Taal: universeel
 • Mime type: html
 • Toegangscode: standaardwaarde ua ongewijzigd laten
 • URL type: DOI

Controleer na registratie ALTIJD de hyperlink voor de DOI. Indien de DOI geen toegang geeft tot de publicatie: controleer de DOI op http://www.DOI.org. Zelfs als die controle op de website geen resultaat oplevert, blijft de DOI behouden in de beschrijving.

51.2.13.3. URL

 • Type: einfo
 • Taal: universeel
 • Mime type: html
 • Toegangscode: standaardwaarde irua ongewijzigd laten
 • url-type: url-ir

Controleer na registratie steeds de hyperlink voor de URL.

Opgelet: indien er een correcte DOI is, is een URL overbodig.

51.2.13.4. Full text document opgeladen in Brocade

 • Type: einfo

 • Taal: universeel

 • Mime type: afhankelijk van het type document (pdf? Doc?…)

 • Toegangscode: standaardwaarde irua laten staan.

  • Als de auteur expliciet meegeeft dat het document open access is, dan wordt de toegangscode irua vervangen door ua.
  • Als op het document een duidelijke vermelding open access staat en/of een creative commons licentie dan wordt de toegangscode irua vervangen door ua.
 • Versie: wijzig naar uitgeversversie als het om een open access publicatie gaat die ook beschikbaar is op de site van de uitgever.

 • URL type: irua

Controleer na registratie steeds de hyperlink voor het document.

51.2.14. Onderwerpen

 • UDC: Beperkt aantal codes toegelaten (enkel die met lidmaatschap AB).

 • Publicatietype: enkel een publicatietype met lidmaatschap AB is toegelaten. Het publicatietype wordt automatisch gegenereerd door het depositformulier.

  Opgelet: per beschrijving is maar één publicatietype toegelaten.

 • IRC-collectie: wordt later, en automatisch, toegevoegd.

51.2.15. Plaatskenmerk

Niet op te nemen.

51.2.16. Authority controle

51.2.16.1. Consolideren van records voor auteurs

 • Indien er dubbels voorkomen bij de authority records personen, voor Anet en/of AB of VABB, mogen de records van identieke personen geconsolideerd worden.
 • In het eengemaakte record moeten de Anet-hoofdvormen en verwijzingstermen behouden blijven. Andere hoofdvormen (bv. de naam) uit VABB of AB hebben geen zin.
 • En de gelockte c:irua of c:vabb enz. records moeten terechtkomen bij de hoofdvorm van Anet.

De beste werkwijze om te consolideren:

 • consolideer met als master het Anet record. Kies de optie Geen enkele hoofdvorm/verwijzing van de slaaf wordt overgenomen; alle geblokkeerde beschrijvingen komen terecht ofwel bij een bestaande,gelijke verwoording van de meester, ofwel bij de eerste hoofdvorm van de meester.

Waarschuwing

Opgelet! Controleer of het slave record een VABB-identifier heeft. Voeg die eerst toe bij het master record, alvorens te consolideren. Want bij consolidatie komt die niet mee.

Waarschuwing

Opgelet! De consolidatie van a-lois heeft (voorlopig) geen effect op de eindgebruikersrecords. Bij consolidatie blijft de oude a-loi daar behouden, en dient manueel, in elk eindgebruikerssysteem, te worden aangepast. Dit probleem wordt opgelost in release 4.30.

51.2.16.2. VABB identifier

Elk authority record voor een UA-personeelslid zou een VABB identifier moeten bevatten via een speciaal attribuut (VABB identificatienummer), van de vorm ua_12345. Het tweede lid in die constructie is het interne personeelsnummer van de Universiteit Antwerpen. Dat nummer is van belang voor VABB, maar zorgt er o.a. ook voor dat er een persoonlijke webpagina kan gegenereerd worden met de publicaties van de onderzoeker.

Het VABB nummer wordt via een dagelijks nachtelijk proces automatisch toegekend op basis van het personeelsnummer van de medewerker in het eindgebruikersrecord. Dat moet dus nooit manueel worden toegekend.

Uitzonderlijk kan het voorkomen dat een eindgebruikersrecord van een personeelslid geen personeelsnummer bevat. Zo krijgen doctoraatsstudenten geen personeelsnummer toegekend, en in die gevallen zou de VABB identifier ontbreken. Dat dient door de catalograaf te worden opgelost. In het eindgebruikersrecord van die medewerkers dient een fictief personeelsnummer te worden aangemaakt op basis van de aloi van de onderzoeker. Bv. een personeelslid met aloi au::920.987654:1 krijgt dan een fictief personeelsnummer 920987654 toegekend. Op basis daarvan kan het nachtelijk proces toch een VABB identifier genereren, nl. ua_920987654.

51.2.17. Opmerkingen

 • Invoer van speciale wiskundige symbolen via LyX: alleen in het titelveld.
 • Invoer gebeurt altijd via het depositformulier; correcties gebeuren altijd via het catalografieformulier.

51.3. Kwaliteitscontrole

Op de data van de AB worden automatische controles uitgevoerd. Zo wordt o.a. gecontroleerd of de geautoriseerde auteurs wel degelijk gelinkt zijn aan een IRC-collectie.

Indien een authority record ten onrechte werd gebruikt, omdat de auteur niet tot de personeelsgroep van de UA behoort:

 • Schrappen van het lidmaatschap AB bij het authority record.
 • Schrappen van het authority record in de cloi.