54. Issue tracker voor Anet-Brocade

54.1. Abstract

Dit document gaat dieper in op het gebruik van de issue tracker ten behoeve van het Anet-team.

54.2. Doelstelling

Doelstellingen van de issue tracker zijn:

 • Opvolgen van lopende zaken (een gemeenschappelijke to-do lijst voor Anet)
  • bugs
  • nieuwe features
  • conversies
  • data-manipulaties
  • diverse activiteiten ten behoeve van Anet-partners en projecten
 • Planning van release: welke zaken worden opgenomen in de nieuwe release.
 • Gedachtenwisseling rond nieuwe functionaliteiten die niet direct op korte termijn gerealiseerd moeten worden.

54.3. Keyword

Om in de issue tracker gemakkelijk het onderscheid te kunnen maken tussen de issues, wordt gebruik gemaakt van keywords.

54.3.1. Opvolgen van lopende zaken

Elke issue krijgt een keyword dat de betrokken module vermeld.

Voorbeeld:

 • Brocade-Leen
 • Brocade-Desktop
 • Brocade-OPAC
 • Brocade-Catalografie

54.3.2. Activiteiten ten behoeve van partners/projecten

Het keyword krijgt dan de structuur Anet - Acroniem.

Voorbeeld:

 • Anet-OBA
 • Anet-Plantijn
 • Anet-Antilope

54.3.3. Release planning

Elk issue krijgt de vermelding van de betrokken module, voorafgegaan door de release vermelding.

Voorbeeld:

 • Rel 3.20: Catalografie
 • Rel 3.20: Leen

54.4. Status

Een issue kan verschillende statussen krijgen. Die statussen worden gedeeltelijk ook automatisch aangepast. De statussen zijn:

nieuw
Het item is net ingevoerd in issue tracker, nog geen concrete actie.
discussie
Discussie over het item is bezig. Ontwikkeling/aanpassing volgt na de discussie.
bezig
Ontwikkeling/aanpassing is bezig.
in test
Ontwikkeling is klaar en wordt getest.
opgelost
Item is volledig opgelost/afgewerkt.
uitgesteld
De ontwikkeling/aanpassing werd opgeschort.

54.5. Priority

Het onderdeel prority zegt iets over de aard van de issue en de daaraan geralateerde prioriteit waarmee iets moet worden behandeld.

bug
Wordt typisch gebruikt voor een falende software waarvan de correctie moet worden doorgetrokken naar de lopende release. Het oplossen van een bug heeft steeds een proritair karakter.
aanpassing

Wordt gebruikt voor de aanpassing van een bestaande software. Deze aanpassing is bij voorkeur onderdeel van de nieuwe release en wordt in principe niet doorgetrokken naar de lopende release. De aanpassing kan worden doorgetrokken naar de bestaande release indien

 • daarvoor gegronde redenen zijn;
 • de stabiliteit van de lopende release niet in het gevaar komt.
nieuwe ontwikkeling
Wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe functie of module. Oplevering hiervan gebeurt steeds in het kader van een nieuwe release.
implementatie
Het betreft hier niet ontwikkeling, maar wel het in gebruik nemen van een nieuwe functie. Deze issues hebben dus meer te maken met het invullen van meta-imnformatie, communicatie naar partner-bibliotheken, instructie, opvolging, …
suggestie
Wordt gebruikt om een nieuw idee te lanceren zonder dat al meteen concreet wordt uitgewerkt. Op die manier gaat een suggestie niet verloren en kan de daaropvolgende discussie ook via de issue tracker verlopen/gevolgd worden.
data
Aanpassing aan bestaande data (conversie, correcties, …) door middel van ontwikkeling van manuele processen of ad hoc programma’s (/work/…).
dringend
Met de nodige omzichtigheid te behandelen. Enkel te gebruiken voor zaken die ten spoedigste in orde gebracht moeten worden.

54.6. Messages

Bij een issue kunnen messages worden ingegeven. Gebruik deze optie om:

 • het probleem/de gewenste functionaliteit zo goed mogelijk te omschrijven;
 • de gevonden oplossing zo goed mogelijk te documenteren;
 • je kan steeds ter verduidelijking, bijkomende bestanden (screenshots, csv-files, …) opladen.

54.7. Nosy list

Plaats bij een issue steeds betrokken collega’s in de nosy list. Op die manier kunnnen zij ook de discussie en de vorderingen volgen.